SCP i inne horrory

Witaj­cie. Dzi­siaj eks­pe­ry­men­tu­je­my z for­mą pod­ca­stu. Zamiast sku­piać się na jed­nej grze przy­glą­da­my się pew­ne­mu zja­wi­sku rodzą­ce­mu się w niszy ama­tor­skich gier gro­zy. W trak­cie naszej roz­mo­wy wspo­mi­na­my o wie­lu dar­mo­wych nie­za­leż­nych hor­ro­rach – niżej może­cie zna­leźć lin­ki do nich i po pobra­niu oraz zain­sta­lo­wa­niu samo­dziel­nie oce­nić, czy nasze zachwy­ty nad nimi nie są prze­sa­dzo­ne. Zapra­sza­my do zagra­nia i oczy­wi­ście – do odsłuchu.

 

SCP-087
SCP-087‑B
SCP: Con­ta­in­ment Breach
Slen­der

Mój kanał na YouTu­be, o któ­rym mowa w audycji

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.