Animal Crossing: New Horizons – wyspa inspirowana twóczością Stephena Kinga

W prze­rwie mię­dzy regu­lar­ny­mi odcin­ka­mi pod­ca­stu zapra­szam Was w podróż w cza­sie do minio­nych waka­cji, kie­dy to Man­do i Szy­mas chwy­ci­li za Swit­cha i wybra­li się na wyciecz­kę z Byd­gosz­czy na tro­pi­kal­ną wyspę w Ani­mal Cros­sing: New Hori­zons. Zamiast jed­nak spła­cać kre­dyt hipo­tecz­ny u Toma Nooka, Man­do wyru­szył od razu w oni­rycz­ną podróż po wyspie, któ­rej moty­wem prze­wod­nim jest twór­czość Ste­phe­na Kin­ga. Czy Man­do sły­szał wcze­śniej o Ani­mal Cros­sing? Do jakich ksią­żek czy ekra­ni­za­cji Kin­ga nawią­za­li pro­jek­tan­ci wyspy? Ile smacz­ków uda­ło się wyła­pać? Czy Man­do zamie­rza kupić kon­so­lę Nin­ten­do Switch? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcin­ku spe­cjal­nym pod­ca­stu Radio SK. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.