Bękarty wojny

20 maja 2009 roku w Can­nes zade­biu­to­wał siód­my, peł­no­me­tra­żo­wy film Quen­ti­na Taran­ti­no, czy­li „Bękar­ty woj­ny”. Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy pre­mie­ry, Bogu­sia i Jer­ry posta­no­wi­li powró­cić do tego fil­mu i spraw­dzić jak wypa­da on po latach. Sta­rze­je się jak dobre wino, a może z per­spek­ty­wy cza­su nie robi już takie­go wra­że­nia jak w momen­cie debiu­tu? Poga­da­my o naszym pierw­szym spo­tka­niu z Bękar­ta­mi, zasta­no­wi­my się nad przy­na­leż­no­ścią gatun­ko­wą i kon­wen­cją obra­ną przez Taran­ti­no, pody­sku­tu­je­my o sile posta­ci wykre­owa­nych przez twór­ców i dosko­na­łych decy­zjach castin­go­wych, a w koń­cu omó­wi­my „Dumę naro­du”, któ­ry to film w fil­mie sta­nie się przy­czyn­kiem do dys­ku­sji o sile kina. O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.