Dario Argento w Łodzi: Suspiria

W sto sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Dawid Gry­za – autor blo­ga i twór­ca festi­wa­lu Kocham Dziw­ne Kino – oraz Szy­mas zda­dzą Wam rela­cję ze spo­tka­nia z Dario Argen­to, któ­re mia­ło miej­sce 24 listo­pa­da o godzi­nie 20.00 w łódz­kiej filii kina Helios, a następ­nie zre­cen­zu­ją dla Was wyświe­tla­ny po tym­że spo­tka­niu film, tj. „Odgło­sy” („Suspi­ria”, 1977). Jak Ciner­gia rekla­mo­wa­ła przy­jazd Argen­to do Łodzi? Jak prze­bie­ga­ło piąt­ko­we spo­tka­nie? Jak „Suspi­ria” spraw­dza się na kino­wym ekra­nie? Z cze­go wyni­ka infan­tyl­ność sce­na­riu­sza tego fil­mu? Czy Szy­mas krzy­czał na sce­nie otwar­cia? Czy spe­cy­ficz­na opra­wa audio­wi­zu­al­na do nas prze­ma­wia? O tym wszyst­kim oraz o kil­ku innych kwe­stiach usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Uwa­ga: do 9:45 Dawid Gry­za opo­wia­da o ini­cja­ty­wie Kocham Dziw­ne Kino
9:45 – 22:39 Roz­ma­wia­my o cyklu spo­tkań z Dario Argen­to w ramach Cinergii
od 22:39 Roz­ma­wia­my o Suspirii

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.