Przyjaciele: Spotkanie po latach

How you doin’? W dzi­siej­szym pod­ca­ście Bogu­sia zapra­sza na kawę do Cen­tral Paku 🙂 Naresz­cie! 17 lat po fina­le kul­to­wych „Przy­ja­ciół” docze­ka­li­śmy się odcin­ka spe­cjal­ne­go. Zapo­wia­da­ny od dwóch lat „Friends: The Reu­nion” miał pre­mie­rę 27 maja na HBO GO. Wie­lu widzów zasta­na­wia­ło się, czym będzie ten epi­zod. Teraz wie­my, że uda­ło się w nim zebrać szóst­kę głów­nych akto­rów, zapro­szo­no tak­że wie­lu gości spe­cjal­nych, a nawet odbu­do­wa­no ze szcze­gó­ła­mi zna­ne nam deko­ra­cje. Czy nostal­gii wystar­czy­ło, żeby zado­wo­lić fanów? Był to skok na kasę a może potrzeb­ny powrót po latach? Co zagra­ło, a co nie? Komu potrzeb­ny był James Cor­den? O tym wszyst­kim w dzi­siej­szym odcinku.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.