Taniec wśród kul

Mody i tren­dy w grach video nad­cho­dzą i mija­ją dokład­nie tak, jak w każ­dym innym aspek­cie nasze­go życia. Jed­ne­go dnia na cza­sie są gry z mecha­ni­ką dyna­micz­ne­go skra­da­nia, dru­gie­go fascy­nu­ją nas pro­duk­cje z wier­nie odwzo­ro­wa­ną fizy­ką mode­li, a nim się obej­rzy­my, wszy­scy nagle sza­le­ją na punk­cie sie­cio­wych roz­gry­wek bat­tle roy­ale… Uzna­li­śmy, że war­to z per­spek­ty­wy cza­su spoj­rzeć na dwa tren­dy, któ­rych popu­lar­ność przy­pa­da­ła na pierw­szą deka­dę XXI wie­ku – bul­let-time i gry z sys­te­mem osłon. Zapra­sza­my do odsłu­cha­nia nowe­go odcin­ka Alche­mii Gier.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.