Star Wars Wielka Republika. Serce Drengirów. Tom 2

Pierw­szy tom „Star Wars Wiel­ka Repu­bli­ka” oce­ni­li­śmy bar­dzo wyso­ko, sta­wia­jąc go w czo­łów­ce gwiezd­no­wo­jen­nych serii, któ­re obec­nie się uka­zu­ją. Dziś Man­do, Rychu i Jer­ry zapra­sza­ją zaś na omó­wie­nie jego kon­ty­nu­acji, czy­li „Ser­ca Dren­gi­rów”. Jak bar­dzo Cavan Scott czer­pie z książ­ko­we­go uni­wer­sum Wiel­kiej Repu­bli­ki? Czy podo­ba się nam roz­wią­za­nie wąt­ku Dren­gi­rów? Jak oce­nia­my wej­ście na sce­nę Nihi­lów, któ­rzy poja­wia­ją się w dru­giej czę­ści tego tomu? I w koń­cu, czy dru­ga odsłon serii trzy­ma poziom? O tym wszyst­kim i wie­lu innych wąt­kach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.