Jaskinia

W grze „Jaski­nia” gra­cze kie­ru­ją zespo­ła­mi spe­le­olo­gów, przed któ­ry­mi posta­wio­no zada­nie eks­plo­ra­cji nowo odkry­tej jaski­ni. Roz­po­czy­na­jąc ze wspól­nej bazy gra­cze będą odkry­wać jaski­nię, frag­ment po frag­men­cie, a ta stop­nio­wo odsło­ni przed nimi swo­je tajem­ni­ce. Na ich dro­dze poja­wią się stro­me zej­ścia, zala­ne wodą sale, wąskie prze­smy­ki oraz war­te uwiecz­nie­nia na foto­gra­fiach cuda pod­ziem­ne­go świa­ta. Jed­nak, aby móc posu­wać się do przo­du, spe­le­olo­dzy będą potrze­bo­wa­li spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, któ­ry pozwo­li im na prze­trwa­nie w pod­zie­miach i poko­na­nie kolej­nych prze­szkód, jakie napo­tka­ją w cza­sie wypra­wy. Zespół, któ­ry naj­bar­dziej zasłu­ży się w odkry­wa­niu pod­ziem­nych kory­ta­rzy, okry­je się sła­wą naj­lep­szych spe­le­olo­gów i zasłu­ży na sza­cu­nek kolegów.

Jaski­nia to kolej­na gra Ada­ma Kału­ży, nomi­no­wa­ne­go w 2012 r. do pre­sti­żo­wej nagro­dy Spiel des Jah­res za grę K2. Tak jak w K2, tak­że tutaj nie­zbęd­ne jest uważ­ne pla­no­wa­nie, prze­wi­dy­wa­nie ruchów prze­ciw­ni­ków i dosto­so­wy­wa­nie swo­ich akcji do aktu­al­nie panu­ją­cych warunków.

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.