Spider-Man: Homecoming

Po przy­go­dzie w cza­sie Woj­ny Boha­te­rów mło­dy Peter Par­ker powra­ca do domu, gdzie cze­ka na nie­go ciot­ka May. Wpraw­dzie jego men­tor i wzór – Tony Stark – suge­ru­je mu powrót do względ­nie nor­mal­ne­go życia i pozo­sta­nie boha­te­rem z sąsiedz­twa, jed­nak Peter za wszel­ką cenę chce poka­zać, że Spi­der-Man to heros na mia­rę Aven­gers. Szan­sa na wyka­za­nie się poja­wia się, gdy po mie­ście zaczy­na­ją krą­żyć han­dla­rze nie­le­gal­ną bro­nią pod wodzą Vul­tu­re­’a. Peter lek­ce­wa­ży swo­je­go prze­ciw­ni­ka, co nie­sie za sobą poważ­ne konsekwencje.

Zapra­sza­my Was na dłu­go ocze­ki­wa­ny wiel­ki finał paję­cze­go even­tu w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym! Już dziś usły­szy­cie aż dwie recen­zje nowo­ści z Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se, czy­li fil­mu Spi­der-Man: Home­co­ming. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tej pro­duk­cji? Czy Tom Hol­land to „nasz” Peter Par­ker? Co sądzi­my o Micha­elu Keato­nie w roli Sępa? Jak dzie­ło Jona Wat­t­sa wpi­su­je się w kino­we uni­wer­sum Marve­la? Kto jest jego tar­ge­tem? I wresz­cie: czy byli­śmy zado­wo­le­ni po sean­sie? Dowie­cie się tego już za chwi­lę, odsłu­chu­jąc solów­kę Man­do lub dwu­głos Jer­ry­’e­go i Szymasa.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.