Odrodzenie – All-Star Batman: Mój największy wróg (tom 1)

Pierw­szy tom serii All-Star Bat­man w nowej linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Zło­wro­gie machi­na­cje Two-Face’a dopro­wa­dzi­ły do tego, że Bat­man zna­lazł się set­ki kilo­me­trów od domu. Teraz dzia­ła na polach kuku­ry­dzy i zagi­nio­nych auto­stra­dach Ame­ry­ki Środ­ko­wej. I nie jest tam sam. Na zama­sko­wa­ne­go pogrom­cę zbrod­ni rusza cały legion zabój­ców, aby zdo­być sowi­tą nagro­dę za jego gło­wę. Tym­cza­sem trzech bos­sów – Żar­łacz Bia­ły, Czar­na Maska i Pin­gwin – szy­ku­je się do akcji.

Nawet Jim Gor­don i poli­cja z Gotham są na tro­pie Mrocz­ne­go Ryce­rza. Bat­man, odcię­ty od Jaski­ni Nie­to­pe­rza i wszyst­kich pomoc­ni­ków, pod­czas tej podró­ży przez pie­kło może liczyć na tyl­ko dwie oso­by – Duke’a Tho­ma­sa, naj­now­sze­go pro­te­go­wa­ne­go, oraz… Harveya Den­ta, dobro­dusz­ną część podwój­nej oso­bo­wo­ści Two-Face’a. Czy Bat­man tra­fi do Gotham w jed­nym kawał­ku? A może Two-Face chce sko­rzy­stać na śmier­ci Mrocz­ne­go Ryce­rza? Sce­na­rzy­stą serii jest wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny Scott Sny­der (Bat­man – Try­bu­nał Sów), a rysun­ki wyko­nał legen­dar­ny rysow­nik John Romi­ta Jr. (Suici­de Squ­ad, Puni­sher, Kick-Ass).

„All-Star Bat­man tom 1: Mój naj­więk­szy wróg” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.