Legendy VHS 3: Samurai Cop

Po dłu­giej prze­rwie wra­ca­my do cyklu Legen­dy VHS, któ­re­go trze­cia odsło­na jest audy­cją o tyle wyjąt­ko­wą, że gościn­ną. Man­do po raz pierw­szy wystą­pił w pod­ca­ście Rafa­ła Siciń­skie­go Brzuch wie­lo­ry­ba. Na warsz­tat poszedł film tak  cha­rak­te­ry­stycz­ny dla epo­ki kaset, że pod­cast został u nas nie­for­mal­nie zakla­sy­fi­ko­wa­ny do cyklu zapo­cząt­ko­wa­ne­go przed rokiem przez Jer­ry­’e­go. Ponad­to w audy­cji wie­lo­krot­nie poru­sza­ne są tema­ty poka­zów video (zarów­no tych aktu­al­nych jak i z lat osiem­dzie­sią­tych). Zapra­sza­my Was na sza­lo­ną jaz­dę peł­ną kiep­skich pości­gów, nud­nych scen akcji, drę­twych dia­lo­gów, tra­gicz­ne­go aktor­stwa, złe­go dub­bin­gu, kosz­mar­nych dokrę­tek, ale i cał­kiem nie­złych scen łóżkowych 🙂

Pomoc­ne lin­ki (zale­ca­my kli­kać na bie­żą­co, gdy o danej rze­czy mówimy):

Uwa­ga! W pod­ca­ście pada­ją wulgaryzmy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Brzuch wie­lo­ry­ba. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.