Jaskinia

W grze „Jaski­nia” gra­cze kie­rują zespo­łami spe­le­olo­gów, przed któ­rymi posta­wiono zada­nie eks­plo­ra­cji nowo odkry­tej jaskini. Roz­po­czy­na­jąc ze wspól­nej bazy gra­cze będą odkry­wać jaski­nię, frag­ment po frag­men­cie, a ta stop­niowo odsłoni przed nimi swoje tajem­nice. Na ich dro­dze poja­wią się strome zej­ścia, zalane wodą sale, wąskie prze­smyki oraz warte uwiecz­nie­nia na foto­gra­fiach cuda pod­ziem­nego świata. Jed­nak, aby móc posu­wać się do przodu, spe­le­olo­dzy będą potrze­bo­wali spe­cja­li­stycz­nego sprzętu, który pozwoli im na prze­trwa­nie w pod­zie­miach i poko­na­nie kolej­nych prze­szkód, jakie napo­tkają w cza­sie wyprawy. Zespół, który naj­bar­dziej zasłuży się w odkry­wa­niu pod­ziem­nych kory­ta­rzy, okryje się sławą naj­lep­szych spe­le­olo­gów i zasłuży na sza­cu­nek kole­gów.

Jaski­nia to kolejna gra Adama Kałuży, nomi­no­wa­nego w 2012 r. do pre­sti­żo­wej nagrody Spiel des Jah­res za grę K2. Tak jak w K2, także tutaj nie­zbędne jest uważne pla­no­wa­nie, prze­wi­dy­wa­nie ruchów prze­ciw­ni­ków i dosto­so­wy­wa­nie swo­ich akcji do aktu­al­nie panu­ją­cych warun­ków.

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.