Czy taki Stephen King straszny, jak go malują?

Ste­phen King to koja­rzo­ny głów­nie z gro­zą pisarz, któ­re­go każ­da książ­ka pod­bi­ja pol­skie i świa­to­we listy best­sel­le­rów. Pisarz, do któ­re­go twór­czo­ści porów­ny­wa­ny jest nie­mal­że każ­dy nowy hor­ror na ryn­ku. Czy jed­nak po czter­dzie­stu latach karie­ry King nadal stra­szy? Ile praw­dy tkwi w przy­zna­nym mu tytu­le „Kró­la Hor­ro­ru”? Czy z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy może­my mówić o jego detronizacji?

W dzi­siej­szej audy­cji po raz pierw­szy w histo­rii nada­je­my NA ŻYWO! Wyjąt­ko­wo o godzi­nie 18:00, bez­po­śred­nio z Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich, z 15. Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Pyr­kon, łączą się z wami Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier. Wspól­nie sta­ra­my się odpo­wie­dzieć na pyta­nie – Czy taki Ste­phen King strasz­ny, jak go malują?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.