Wiadomości z Martwej Strefy – 030 – 10. 2013

W sto trzy­dzie­stym trze­cim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­ni­ka 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 03:15 – Wstęp


03:16 – 08:29 – Blok książkowy


Audy­cja w Dwój­ce,


08:52 – 13:14 Blok filmowy


Fil­mik pro­mo­cyj­ny Car­rie, Pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne Cell: 01 | 02 | 03,


13:36 – 17:28 – Ciekawostki

Ste­phen i Owen (Inter­na­tio­nal Festi­val of Authors: 01 | 02, Audy­cja w CBC Radio), Fil­mik w Esqu­ire,Klip z pre­mie­ry Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty, Kalen­darz 2014/1958 StephenKing.pl, Jakub Ćwiek Writ­ters Inc.


17:29 – 19:03 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.