Seria Dzieci kukurydzy – część 6: Rekiny z kukurydzy

Korzy­sta­jąc z tego, że Pri­ma apri­lis przy­padł w tym roku w pią­tek, posta­no­wi­li­śmy obej­rzeć coś śmiesz­ne­go. Stwier­dzi­li­śmy, że to jest dobry moment aby zamknąć pewien roz­dział, roz­li­cza­jąc się w koń­cu z mul­ti­wer­sum „Dzie­ci kuku­ry­dzy” i pochy­la­jąc się nad „Reki­na­mi z pola kuku­ry­dzia­ne­go”, fil­mem według pomy­słu Ste­ve­na Kan­ga. W 485. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick­Ba­stard” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Wbrew temu co obie­ca­li­śmy w fina­le poprzed­niej dys­ku­sji, dzi­siaj zej­dzie­my na jesz­cze niż­szy poziom obco­wa­nia ze sztu­ką fil­mo­wą. Z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu dowie­cie się jak kosz­mar­ne było to doświad­cze­nie i jak złym pomy­słem jest się­gać po ten film. Mamy nadzie­ję, że dla was będzie to choć tro­chę zabaw­ne, bo oglą­da­nie „Sharks of the Corn” do zabaw­nych nie nale­ży. Zapra­sza­my do odsłu­chu. Ku chwa­le bogi­ni Chi-Chi Matol!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.