Walter Simonson The Lawnmower Man Artist’s Edition Portfolio

W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Extra zapra­szam Was na kolej­ny pre­zen­ta­cję w for­mie wideo! Dzi­siaj przy­glą­dam się bli­żej spe­cjal­nej edy­cji pierw­sze­go komik­su na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga. „The Lawn­mo­wer Man” to komiks wyda­ny 43 lata temu przez Marve­la, zaś „Wal­ter Simon­son The Lawn­mo­wer Man Arti­st’s Edi­tion Port­fo­lio” to jego eks­klu­zyw­na reedy­cja sprzed 10 lat. Jak się pre­zen­tu­je? Co znaj­dzie­my w środ­ku? Czy jest wart swo­jej ceny? Odpo­wie­dzi na te i kil­ka innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym mate­ria­le wideo. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.