Opowieści osobliwe – Uczennica Czarnoksiężnika

Ostat­ni odci­nek pierw­sze­go sezo­nu Opo­wie­ści Oso­bli­wych prze­no­si nas do świa­ta bluź­nier­czej magii, potęż­nych czar­no­księż­ni­ków i pod­stęp­nych demo­nów. Inny­mi sło­wy – dark fan­ta­sy peł­ną gębą. Jest to dotych­czas naj­dłuż­sza nasza pro­duk­cja (ponad 46 minut, wię­cej niż prze­cięt­ny odci­nek seria­lu tele­wi­zyj­ne­go) i mamy nadzie­ję, że nie będzie ona dla Was zmar­no­wa­nym cza­sem. Czy wró­ci­my z dru­gim sezo­nem? Naj­praw­do­po­dob­niej tak, ale nie chce­my na razie zape­szać. W każ­dym razie, mamy Wam jesz­cze wie­le histo­rii do opowiedzenia.
Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Uczen­ni­ca Czarnoksiężnika
Gatu­nek: Hor­ror, dark fantasy
Czas trwa­nia: 00:46:10
Sezon: 01
Odci­nek: 06

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Bana­siuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Nico­let­ta „Chi­to­se” Dra­gon, Krzysz­tof „Fal­lo­ut­man” Konop­czyń­ski, Mar­cin „Bur­sta­me” Stanisławski

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.