Maraton Grozy cz. 1: Helios i Szubienica

W czter­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia duet Bad Wolf i Szy­mas roz­pocz­nie dwu­czę­ścio­we spra­woz­da­nie z ostat­nie­go Mara­to­nu Gro­zy w Helio­sie. Tym razem poroz­ma­wia­my o ogól­nych odczu­ciach po nocy spę­dzo­nej w kinie, reak­cjach widow­ni na poszcze­gól­ne fil­my oraz zre­cen­zu­je­my dla Was pierw­szą mara­to­no­wą pre­mie­rę, czy­li Szu­bie­ni­cę (2015). Nale­ży zazna­czyć, że Szy­mas w tym odcin­ku strze­la sło­wa­mi niczym CKM oraz że nagry­wa­li­śmy na żywo na jed­nej ścież­ce, więc mon­taż prze­bie­gał ciut ina­czej, niż zwy­kle. Do tego w blo­oper­sach poja­wia się drob­ny bonus w posta­ci mini­re­cen­zji fil­mu Pira­mi­da (2014).

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...