Star Wars. Wielka Republika: Wyprawa do zaginionego miasta

Po otwie­ra­ją­cej dru­gą fazę pro­jek­tu Wiel­kiej Repu­bli­ki powie­ści „Ścież­ka zdra­dy”, o któ­rej nie­daw­no dys­ku­to­wa­li Man­do i Rychu, zapra­sza­my na omó­wie­nie pierw­szej książ­ki z tego okre­su skie­ro­wa­nej do naj­młod­szych czy­tel­ni­ków. Przy oka­zji „Wypra­wy do zagi­nio­ne­go mia­sta” (na chwi­lę?) wra­ca do skła­du Jer­ry, któ­ry tak­że na koniec pod­ca­stu roz­ma­wia na temat wra­żeń z lek­tu­ry ze swo­im synem. A jak oce­nia­my tę książ­kę? Na ile cie­ka­wie posze­rza ona uni­wer­sum z okre­su Wiel­kiej Repu­bli­ki? Jak wpi­su­je się w inne wyda­rze­nia z dru­giej fazy cyklu? Czy może się spraw­dzić jako auto­no­micz­na lek­tu­ra? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Roz­mo­wa z mło­dym Huber­tem roz­po­czy­na się: 00:31:33

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.