Infinity Pool

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybie­ra się do raj­skie­go kuror­tu La Tolqa, by spraw­dzić, czy zbrod­nia zawsze wią­że się z karą. Co wyróż­nia miej­sce akcji naj­now­sze­go fil­mu Bran­do­na Cro­nen­ber­ga? W jaki spo­sób boha­te­ro­wie „Infi­ni­ty Pool” wpa­da­ją w tara­pa­ty? Ile w tym dzie­le prze­mo­cy czy obrzy­dli­wo­ści, a ile hor­ro­ru psy­cho­lo­gicz­ne­go? Jak w głów­nych rolach wypa­da­ją Ale­xan­der Skars­gård i Mia Goth? Któ­re sce­ny zro­bi­ły na mnie naj­więk­sze wra­że­nie? Jak inter­pre­tu­ję poszcze­gól­ne wyda­rze­nia i z jaki­mi prze­my­śle­nia­mi pozo­sta­wił mnie finał? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.