Brom. Tom 2

Na odby­wa­ją­cym się w naj­bliż­szy week­end Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Komik­su i Gier w Łodzi będzie mia­ła pre­mie­rę kon­ty­nu­acja jed­ne­go z naj­gło­śniej­szych pol­skich komik­sów ostat­nich lat, czy­li „Bro­ma”. Unka Odya swo­im debiu­tanc­kim albu­mem wdar­ła się sztur­mem na salo­ny, a to wywin­do­wa­ło ocze­ki­wa­nia czy­tel­ni­ków co do kon­ty­nu­acji. Man­do i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio po dwóch latach aby powró­cić do świa­ta Bro­ma i spraw­dzić, czy sequ­el pad­nie ofia­rą „klą­twy dru­giej pły­ty”, czy może jed­nak ponow­nie będzie­my mie­li do czy­nie­nia z dużym, pozy­tyw­nym zasko­cze­niem. Pano­wie roz­ma­wia­ją o ocze­ki­wa­niach, prze­sko­ku cza­so­wym, któ­ry w dru­gim tomie ma miej­sce, nar­ra­cji gra­ficz­nej, humo­rze, wąt­kach roman­tycz­nych i ero­tycz­nych i w koń­cu o potwo­rach zalud­nia­ją­cych świat wykre­owa­ny na kara­tach komik­su. Czy war­to się­gnąć po dru­gi tom „Bro­ma”? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.