Król w czerni

Jego nadej­ście zosta­ło zapo­wie­dzia­ne już w pierw­szym tomie „Veno­ma” i w koń­cu po trzy­dzie­stu zeszy­tach regu­lar­nej serii Knull, Król Sym­bion­tów, dotarł do Nowe­go Jor­ku. A ostat­nią nadzie­ją ludz­ko­ści jest nie kto inny jak Eddie Brock. Czy sta­nie na wyso­ko­ści zada­nia? O tym opo­wie­dzą Wam dziś Misty oraz Jer­ry. Chło­pa­ki dys­ku­tu­ją o dłu­giej dro­dze Eddie­go i Veno­ma, któ­rą prze­by­li oni na kar­tach serii Cate­sa, o struk­tu­rze całe­go even­tu „Król w czer­ni”, o tym na ile sce­na­rzy­sta korzy­sta z róż­nych wąt­ków budo­wa­nych wcze­śniej, o zawar­to­ści hor­ro­ru w tym albu­mie, a w koń­cu oce­nia­ją zwień­cze­nie całej histo­rii Eddie­go spod pió­ra Don­ny­’e­go Cate­sa. Czy chwa­lo­na seria speł­ni­ła ich ocze­ki­wa­nia? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.