Myron Bolitar tom 11: W domu

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Man­do opo­wia­da o swo­im powro­cie do cyklu Har­la­na Cobe­na z Myro­nem Boli­ta­rem w roli głów­nej. Spo­ro cza­su poświę­ca na omó­wie­nie tema­tu pol­skich lek­to­rów odpo­wie­dzial­nych za licz­ne inter­pre­ta­cje audio powie­ści tego pisa­rza. Mówi o swo­ich pierw­szych pró­bach, zachwy­tach, ale też roz­cza­ro­wa­niu. O pierw­szym nie­uda­nym podej­ściu do serii z Myro­nem oraz o swo­im sto­sun­ku do ksią­żek Cobe­na spo­za cyklu. Oce­nia też naj­now­szą część – „W domu” – któ­ra na naszym ryn­ku uka­za­ła się na począt­ku roku.

Dodat­ko­wo infor­mu­je­my, że roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z ser­wi­sem Audio­te­ka. Jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni oma­wia­ną książ­ką to zachę­ca­my do zaku­pu powie­ści „W domu”, a jeśli chce­cie spraw­dzić całą bazę audio­bo­oków Har­la­na Cobe­na jaki ofe­ru­je Audio­te­ka, to rów­nież odsy­ła­my do nich.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.