Thumbprint

W 602. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, po dość krót­kiej prze­rwie powra­cam do tema­tu Joego Hil­la. Dzi­siaj na warsz­tat tra­fia komiks „Thumb­print” będą­cy adap­ta­cją opo­wia­da­nia „Kciu­ki” wyda­ne­go póź­niej w zbio­rze „Gaz do dechy”. Przy­glą­dam się zawar­to­ści tego tomu, a w przy­pad­ku same­go komik­su dość duży nacisk kła­dę na róż­ni­ce mie­dzy ory­gi­na­łem a jego adap­ta­cją. Zarów­no te niby sub­tel­ne, choć wpły­wa­ją­ce na wydźwięk tej histo­rii, jak i więk­sze wąt­ki dopi­sa­ne w tej wer­sji. Zapra­szam do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.