Go(ne) Home, Ethan Carter

W czter­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nagry­wa­nia Szy­mas uda­je się w podróż do Wiscon­sin w USA, by wspól­nie ze swo­im gościem omó­wić dla Was dwie gry: Gone Home (The Ful­l­bri­ght Com­pa­ny, 2013) oraz The Vani­shing of Ethan Car­ter (The Astro­nauts, 2014). Nie­ste­ty nie wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem. Gościa nie ma w domu, a Szy­mas, pró­bu­jąc ogar­nąć sze­ro­ki temat w poje­dyn­kę, zapo­mi­na o wie­lu wąt­kach, któ­re chciał poru­szyć. Osta­tecz­nie jed­nak oma­wia oba tytu­ły, wspo­mi­na krót­ko o tym, czym są wal­king simu­la­tors i envi­ron­men­tal sto­ry­tel­ling oraz wyja­śnia, cze­go szu­ka­ją Kaitlin Gre­en­briar i Paul Prospero.

Zain­te­re­so­wa­nych zgłę­bie­niem pew­nych wąt­ków odsy­łam tu i tam:
Alche­mia Gier poświę­co­na Gone Home.
Pre­zen­ta­cja Harveya Smi­tha i Mat­thia­sa Wor­cha poświę­co­na nar­ra­cji przez oto­cze­nie („What Hap­pe­ned Here? Envi­ron­men­tal Sto­ry­tel­ling”) – slaj­dy oraz audio.
Tim Hen­ge­veld „Let the world do the tal­king
Łow­cy przy­gód na tro­pie Etha­na Cartera
Dol­ny Śląsk a Red Cre­ek Valley
Adam Chmie­larz o zakoń­cze­niu Etha­na Cartera
Pre­zen­ta­cja Ada­ma Chmie­la­rza z Digi­tal Dra­gons 2014 („Holy Gra­il of Nar­ra­ti­ve Games, or How to Tell a Sto­ry thro­ugh Game­play”)
Kil­ka cie­ka­wo­stek dot. gry oraz wyni­ków sprze­da­ży w pierw­szym mie­sią­cu po premierze

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.