Słudzy diabła 2. Wspólnota

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Dża­kar­ty, by w odcię­tym od świa­ta wie­żow­cu sta­wić czo­ła demo­nicz­nej sile! Jak moc­no „Słu­dzy dia­bła 2: Wspól­no­ta” (2022) nawią­zu­ją do fabu­ły pierw­sze­go fil­mu z 2017 roku? Czy to kolej­ny dobry film Joko Anwa­ra wyświe­tla­ny w ramach Azja­tyc­kie­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go PIĘĆ SMAKÓW? Ile tu humo­ru? Jak oce­nia­my zmia­nę miej­sca akcji na wiel­ką pły­tę oraz roz­bu­do­wę lore? Na ile spo­so­bów stra­szy nas Anwar? Jak moc­no czuć, że to środ­ko­wa część try­lo­gii? Z ilo­ma pyta­nia­mi pozo­sta­wia nas finał fil­mu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.