Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 2

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat! Film Fest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­dał festi­wa­lo­wy wto­rek? O tym opo­wie Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Czy blok fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych zdo­łał mnie czym­kol­wiek zasko­czyć? Jaką for­mę przy­jął wykład Moni­ki Sto­lat dot. Tro­my? Czy „Toxic Aven­ger” (1984) to dobry film na seans kino­wy w roku 2018? Dla­cze­go zakoń­cze­nie „Pier­cin­gu” (2018) jest pro­ble­ma­tycz­ne? I wresz­cie: czy „Haga­zus­sa” (2017) zasłu­gu­je na mia­no naj­lep­sze­go hor­ro­ru roku 2017? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.