The X Files: Funko Universe

Man­do znów bie­rze na warsz­tat nie­sza­blo­no­wy pro­dukt z serii „Z archi­wum X”. Komu potrzeb­ne komik­so­we uni­wer­sum Fun­ko? Dla­cze­go dosta­je­my coraz wię­cej pro­duk­tów spod szyl­du „The X Files” skie­ro­wa­nych do młod­szych odbior­ców? Do kogo skie­ro­wa­ny jest ten komiks i czy kto­kol­wiek znaj­dzie tutaj coś dla sie­bie? I wresz­cie, czy mimo wszyst­ko jest to dobry tytuł i pro­dukt wart wyda­nia kil­ku dola­rów? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.