W nich cała nadzieja

Film otwar­cia szó­stej edy­cji Octo­pus Film Festi­val. Wyróż­nie­nie w Kon­kur­sie Fil­mów Mikro­bu­dże­to­wych oraz nagro­da dla Fil­mu Kli­ma­tycz­ne­go na Festi­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdy­ni. „W nich cała nadzie­ja” to pierw­szy pol­ski film, któ­ry poru­sza temat przy­szło­ści świa­ta w obli­czu glo­bal­nych zmian kli­ma­tycz­nych i roz­wi­ja­ją­cej się technologii. 

Rze­czy­wi­stość posta­po­ka­lip­tycz­na. Ewa wal­czy o prze­trwa­nie, bojąc się, że może być ostat­nią żyją­cą oso­bą na świe­cie. W codzien­nej ruty­nie towa­rzy­szy jej Artur – robot patro­lu­ją­cy serii R‑WAR 45/171. Mecha­nicz­ny towa­rzysz, obroń­ca, kom­pan z przy­mu­su… A jeśli jedy­ny sprzy­mie­rze­niec obró­ci się prze­ciw­ko nam? 

Peł­no­me­tra­żo­wy debiut Pio­tra Bie­dro­nia to pierw­sza od dłuż­sze­go cza­su pró­ba oży­wie­nia pol­skiej tra­dy­cji kina sf i posta­po. Wia­do­mo, że to gatu­nek rów­nie nie­przy­chyl­ny, co ska­żo­ne przez radio­ak­tyw­ny odpad powie­trze. Jed­nak „W nich cała nadzie­ja” oka­zu­je się być wyjąt­ko­wo uda­nym pro­jek­tem. Impo­nu­je wizu­al­ną stro­ną, zgrab­nie łączy kom­pu­te­ro­we efek­ty spe­cjal­ne z efek­ta­mi prak­tycz­ny­mi, zachwy­ca atmos­fe­rą i dobrym udźwię­ko­wie­niem. Ale czy wszyst­ko się uda­ło? Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dzi­siej­sze­go odcin­ka. W podróż w przy­szłość zabio­rą Was Bogu­sia i Jakub Kra­szew­ski z pod­ca­stu O Fil­mów­ce Przy Kre­mów­ce. Tyl­ko nie zapo­mnij­cie hasła bezpieczeństwa!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 01:11:58

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Jakub Kraszewski

https://www.youtube.com/channel/UCqXxUGLz7ryseIaAumoVL3Q

Połowa podcastu „O Filmówce Przy Kremówce”. Fan krótkich gier video, horroru w każdej postaci, złego kina (dobrego też) oraz kawy z chili i cynamonem. Zdecydowanie zbyt dużo czasu (i pieniędzy) poświęca na malowanie figurek. Od czasu do czasu muzyk, a od niedawna – magister filmoznawstwa.