Talizman

W 381. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK eki­pa w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz, a więc pano­wie, któ­rzy nie­daw­no zakoń­czy­li podróż do Mrocz­nej Wie­ży, zabie­ra się za powieść, o któ­rej w pod­ca­ście na temat siód­me­go tomu MW wspo­mi­na­li. „Tali­zman”, bo o nim mowa, to książ­ka napi­sa­na przez Ste­phe­na Kin­ga w duecie z Pete­rem Strau­bem oraz jeden z nie­wie­lu przy­pad­ków w pisar­skiej histo­rii Kin­ga, kie­dy mie­rzy się on z czy­stej wody fan­ta­sy. W odcin­ku posłu­cha­cie o fascy­nu­ją­cym pro­ce­sie, w ramach któ­re­go tytuł ten powstał, o tym, na ile uda­ło się obu – dla wie­lu kul­to­wym – twór­com wykre­ować spój­ny, inte­re­su­ją­cy i wcią­ga­ją­cy świat, o nawią­za­niach do Mrocz­nej Wie­ży, któ­rych for­mal­nie nie ma, a wyda­je się, jak­by było ich mnó­stwo oraz o wie­lu innych kwe­stiach. Pole­ca­my się Waszej uwadze.

Książ­kę kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.