Greenland

Czy Sku­ra zdą­żył na przed­pre­mie­rę nowe­go fil­mu kata­stro­ficz­ne­go z Gerar­dem Butle­rem? Tak. Ale czy film zachwy­ca i wzbu­dza emo­cje? Czy to raczej film oby­cza­jo­wy czy wiel­kie, apo­ka­lip­tycz­ne wido­wi­sko w sty­lu Rolan­da Emme­ri­cha? Czy lepiej obej­rzeć ten film za dnia w kinie, czy może lepiej zacze­kać na edy­cję DVD i obej­rzeć w nocy pod pie­rzy­ną? Na te wszyst­kie dziw­ne pyta­nia usły­szy­cie odpo­wie­dzi w nowej audycji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.