Filmy wakacyjne cz. 13: Curve

Nasz pod­ca­ster wyru­szył do lasu by zre­cen­zo­wać waka­cyj­ny thril­ler w odpo­wied­nich warun­kach. Pod­czas spa­cer­ku wśród pol­skich gór i chiń­skiej bia­łej her­ba­ty, oma­wia wyso­ko­bu­dże­to­wą pro­duk­cję ze staj­ni Uni­ver­sa­lu. Wyso­ko­bu­dże­to­wą jak na tak kame­ral­ną histo­rię, gdyż jest to teatr dwóch akto­rów: mło­dej narze­czo­nej, któ­ra przez bez­dro­ża Ame­ry­ki jedzie na swój ślub i spo­ty­ka przy­stoj­ne­go auto­sto­po­wi­cza, któ­re­go zamia­ry nie są już tak ele­ganc­kie jak wypra­so­wa­na koszu­la i dobrze zbu­do­wa­na klat­ka pier­sio­wa. To dobrze zapo­wia­da­ją­ce się kino dro­gi, któ­re jed­nak szyb­ko koń­czy się uwię­zie­niem w roz­bi­tym aucie bez cie­nia nadziei na ratu­nek z cywi­li­zo­wa­ne­go świa­ta. Obej­rzyj­cie kolej­ny odci­nek z serii „Fil­my waka­cyj­ne”, któ­ry teraz wyjąt­ko­wo przy­bie­ra for­mę leśne­go vloga.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.