Revolution i King w popkulturze

Dzi­siej­sza audy­cja jest prze­kro­jo­wa. Zaczy­nam od omó­wie­nia pierw­sze­go sezo­nu seria­lu „Revo­lu­tion” (któ­re­go 2. sezon wystar­to­wał kil­ka dni temu) z naci­skiem na licz­ne nawią­za­nia do Kin­ga jakie w nim znaj­dzie­my. Potem prze­cho­dzę do tema­tu Kin­ga w popkul­tu­rze ogra­ni­cza­jąc się jed­nak do liź­nię­cia tego tema­tu. Wymie­niam kil­ka swo­ich ulu­bio­nych nawią­zań w kil­ku dzie­dzi­nach popkul­tu­ry, a cały mono­log jest jedy­nie zaląż­kiem bar­dzo obszer­ne­go tematu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.