24: Dziedzictwo

Feno­men z począt­ku XXI wie­ku. Rewo­lu­cja tele­wi­zyj­na. Serial, któ­ry zapo­cząt­ko­wał nową epo­kę szkla­ne­go ekra­nu. Osiem peł­nych sezo­nów, jed­na mini-seria, film, seria­le inter­ne­to­we, gry, komik­sy, książ­ki, figur­ki… potem przy­szedł czas na „Dzie­dzic­two”. Czy twór­cy sta­nę­li na wyso­ko­ści zada­nia? Czy nowy serial może kon­ku­ro­wać ze swo­im pier­wo­wzo­rem? Jak spraw­dzi­li się nowi boha­te­ro­wie? A jak pora­dzi­li sobie sta­rzy? O tym i wie­lu innych tema­tach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.