Bodyguard Zawodowiec

Elec­tra, San­ta­ni­co Pan­de­mo­nium, Dead­po­ol, Nick Fury i Dra­cu­la w kome­dii akcji twór­ców „Nie­znisz­czal­nych 3” i mało zna­ne­go kry­mi­na­łu z Willisem!

Micha­el Bra­ce – wyso­kiej kla­sy pry­wat­ny ochro­niarz, któ­ry dwa lata temu stra­cił klien­ta a w raz z nim licen­cję AAA – zosta­je zmu­szo­ny przez swo­ją byłą part­ner­kę do eskor­to­wa­nia Dariu­sa Kin­ca­ida – seryj­ne­go zabój­cy, któ­ry wie­le razy polo­wał na Micha­ela i jego klien­tów. Jako że zezna­nia Dariu­sa mogą pogrą­żyć posta­wio­ne­go przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­łem Kar­nym pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si, na boha­te­rów czy­ha­ją bia­ło­ru­ska mafia oraz jej wty­ki z Inter­po­lu. A że Darius i Micha­el szcze­rze się nie­na­wi­dzą, cze­ka ich iście wybu­cho­wy wypad do Holandii!

Czy mię­dzy Jack­so­nem i Rey­nold­sem napraw­dę skrzy? Jak moc­no moż­na nie­na­wi­dzić Gary­’e­go Old­ma­na? Za co poko­cha­my Sal­mę Hay­ek? Czy Elo­die Yung skrad­nie ser­ce Ryana? Jak śmiesz­ny może być żart z nie­za­pię­tych pasów? Z cze­go moż­na zro­bić kakao? Posłuchajcie…

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.