Stephen King w filmach cz. 3

W pierw­szej poło­wie 2013 roku opu­bli­ko­wa­łem pod­cast, w któ­rym opo­wie­dzia­łem Wam o wystę­pach Ste­phe­na Kin­ga w ekra­ni­za­cjach jego ksią­żek, opo­wia­dań i w pro­duk­cjach według jego sce­na­riu­sza. Tydzień póź­niej udo­stęp­ni­łem dru­gą część tego mini­cy­klu, w któ­rej omó­wi­łem wystę­py Ste­phe­na Kin­ga w fil­mach nie zwią­za­nych z jego pisar­ską twór­czo­ścią. Po pra­wie 10 latach uzbie­rał się kolej­ny zestaw pro­duk­cji (tym razem z obu kate­go­rii), w któ­rych na ekra­nie mogli­śmy zoba­czyć lub tyl­ko usły­szeć Kin­ga, dla­te­go dzi­siaj ser­wu­ję Wam trze­cią część tej pod­ca­sto­wej serii. 

Poprzed­nie czę­ści audycji:

Oma­wia­ne tytu­ły i wystę­py gościnne:

  • 0:04:21 – 2012 – Bez miło­ści ani sło­wa (Stuck in Love) 
  • 0:16:37 – 2014 – Pod kopu­łą (Under the Dome) – 2x01 
  • 0:19:21 – 2017 – Mr Mer­ce­des – 1x06 
  • 0:23:46 – 2017 – Gone 
  • 0:36:02 – 2019 – To: Roz­dział 2 (It: Chap­ter Two) 
  • 0:40:28 – 2021 – Bastion (The Stand) – 1x04 
  • 0:43:17 – 2021 – Dun­ca­nvil­le – 2x07 
  • 0:50:18 – 2015 – słu­cho­wi­sko Loc­ke & Key (bonu­so­wo) 

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.