Stephen King w filmach cz. 1

W sto pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wiam wszyst­kie wystę­py Ste­phe­na Kin­ga na wiel­kim i szkla­nym ekra­nie, ogra­ni­cza­jąc się jed­nak tyl­ko do fil­mów nakrę­co­nych na pod­sta­wie jego pomy­słów. Jest to pierw­sza część więk­sze­go omó­wie­nia, któ­re­go zakoń­cze­nie usły­szy­cie już za tydzień, w kolej­nym odcinku.

Lista oma­wia­nych występów:


 

1982 | Creepshow
1986 | Mak­sy­mal­ne przyspieszenie
1987 | Cre­ep­show 2
1989 | Smę­tarz dla zwierzaków
1991 | Zło­te lata
1992 | Lunatycy
1994 | Bastion
1995 | Langoliery
1996 | Przeklęty
1997 | Lśnienie
1999 | Sztorm stulecia
2000 | Czer­wo­na Róża
2004 | Szpi­tal Królestwo
2005 | Gotham Cafe

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.