Uwolnienie

Dokład­nie pięć­dzie­siąt lat temu swo­ją pre­mie­rę miał jeden z naj­gło­śniej­szych fil­mów począt­ku lat sie­dem­dzie­sią­tych, czy­li „Uwol­nie­nie” Joh­na Boor­ma­na, ze sce­na­riu­szem Jame­sa Dic­keya. Posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać tę wyjąt­ko­wą oka­zję! W związ­ku z nią dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­ty­ka­ją się Mar­ta Pła­za z kolek­ty­wu Final Girls oraz Jer­ry, aby przy­bli­żyć Wam ten nie­zwy­kły film. Czy kla­syk Boor­ma­na nadal potra­fi zaszo­ko­wać i porwać widzów? Jakie jego ele­men­ty wpły­nę­ły na to, że stał się źró­dłem dla całe­go nur­tu hixplo­ita­tion? Ile tutaj survi­va­lu i kina przy­go­do­we­go, a ile dra­ma­tu i eko-thril­le­ra? Jak odbie­ra­my całość po tylu latach od pre­mie­ry? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Pole­ca­my również:

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.