Mgła

Pod­czas słu­cha­nia tego pod­ca­stu lepiej załóż­cie maski prze­ciw­ga­zo­we i w aucie włącz­cie świa­tła prze­ciw­m­giel­ne! Bo Sku­ra nie był ostroż­ny i zgu­bił się we mgle. Prze­padł jak kam­fo­ra. W dodat­ku zabrał tam ze sobą swo­ją bab­cię. Jak to się skoń­czy­ło? Sku­ra nagrał pod­cast z recen­zją, a bab­cię zmu­sił do czy­ta­nia zapi­sków o kosz­mar­nych sce­nach gdzie kapła­ni bez­czesz­czą wier­nych i świą­ty­nię, a sce­ny orgii prze­pla­ta­ją się ze żrą­cym kwa­sem żół­tej mgły, któ­ra zamie­nia ludzi w bez­dusz­ne zom­bie! Jak nasza sza­lo­na rodzin­ka (tak! Sku­ra z Bab­cią!) wyszła ze spo­tka­nia z kla­sy­kiem hor­ro­ru lat 70. i 80. – Jame­sem Her­ber­tem – pole­ca­nym i chwa­lo­nym przez same­go Ste­phe­na Kin­ga? O tym w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Uwa­żaj­cie na mgłę na dro­dze. Kuź­wa czy ktoś czy­ta te opi­sy do końca?! 😉

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.