Stephen King on Screen

W 593. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK bio­rę na warsz­tat film, na któ­ry cze­ka­łem od kil­ku lat. „Ste­phen King on Scre­en” to fran­cu­ski doku­ment, w któ­rym głów­ny­mi boha­te­ra­mi są twór­cy kin­go­wych adap­ta­cji. Pra­wie 30 reży­se­rów opo­wia­da o pra­cy nad fil­ma­mi nakrę­co­ny­mi na pod­sta­wie utwo­rów Ste­phe­na Kin­ga. Z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się czy reży­ser­ce uda­ło się sen­sow­nie zamknąć tak wiel­ki temat w piguł­ce. Dodat­ko­wo bar­dzo dużo mówię o ramie fabu­lar­nej, któ­ra jest ele­men­tem zro­bio­nym na ska­lę dotąd nie­spo­ty­ka­ną. Zresz­tą cały ten film to pro­jekt bez pre­ce­den­su. Czy osta­tecz­nie spro­sta­no temu wyzwa­niu? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.