Franczyza Halloween cz. 4

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca­ją do Had­don­field, by spraw­dzić, co sły­chać u rodzi­ny Myer­sów. Jak wier­ne ory­gi­na­ło­wi Car­pen­te­ra jest „Hal­lo­we­en” (2007) Roba Zom­bie­go? Czy nowe infor­ma­cje o rodzin­nym domu Micha­ela Myer­sa zmie­nia­ją odbiór jego posta­ci? Co łączy Loomi­sa i Gale Weathers? Czy Sco­ut Tay­lor-Comp­ton dorów­na­ła Jamie Lee Cur­tis? Co w „Hal­lo­we­en 2” (2009) robią bia­łe konie i Gala­drie­la? Ile cie­ka­wych cameo znaj­dzie­my w obu fil­mach? Jak oce­nia­my alter­na­tyw­ne zakoń­cze­nie z wer­sji reży­ser­skiej? Czy „H2” jest gor­sze od „Hal­lo­we­en Ends” (2022)? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.