Zakonnica

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas zwie­dza­ją pod­zie­mia klasz­to­ru Zako­nu Świę­te­go Pod­ca­sty­na w poszu­ki­wa­niu posze­rzo­ne­go uni­wer­sum „Obec­no­ści” oraz Maryi ze świe­cą­cym pal­cem. Korzy­sta­jąc z chwi­li wol­nej od prze­śla­do­wań ze stro­ny demo­nów, oma­wia­my dla Was „Zakon­ni­cę” Cori­na Hardy’ego ze sce­na­riu­szem Gary’ego Dau­ber­ma­na. Czy fil­mo­wy wypad do Rumu­nii A.D. 1952 zaofe­ro­wał nam odpo­wied­nią daw­kę gro­zy? Jak oce­nia­my umiesz­cze­nie w hor­ro­rze posta­ci typo­we­go śmiesz­ka? Po co boha­te­rom krew Jezu­sa Chry­stu­sa? Dla­cze­go Bóg umie­ścił na Zie­mi kości dino­zau­rów? Co Rafał sądzi o sce­no­gra­fii, a co Szy­mas powie o tech­ni­ce stra­sze­nia widza upio­rem prze­miesz­cza­ją­cym się gdzieś z boku ekra­nu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...