Kobiety eksploatacji. Odcinek 11: Zęby

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

W naj­now­szym odcin­ku Kobiet eks­plo­ata­cji Mar­ta i Bogu­sia po raz pierw­szy spo­ty­ka­ją się przed jed­nym mikro­fo­nem! Dziew­czy­ny wyko­rzy­sta­ły spo­tka­nie na żywo jako oka­zję do poroz­ma­wia­nia o fil­mie „Zęby”. Reli­gij­ny ostra­cyzm, nie­udol­na edu­ka­cja sek­su­al­na, tłu­mie­nie kobie­cej sek­su­al­no­ści, szko­dli­we ste­reo­ty­py – to tyl­ko nie­któ­re z tema­tów poru­sza­nych w dys­ku­sji. Czy ten (nie)słusznie pomi­nię­ty film mło­dzie­żo­wy z 2007 roku moż­na w ogó­le wpi­sać w nurt rape and reven­ge? I na ile satys­fak­cjo­nu­ją­ca jest to pro­duk­cja? Prze­ko­naj­cie się sami!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.