Horrifikland. Przerażająca przygoda Myszki Miki

Po kil­ku latach od „Kawy „Zom­bo””, Egmont powró­cił do tema­tu komik­sów z Mysz­ką Miki two­rzo­nych przez euro­pej­skich twór­ców. Dziś Pola, Hubert i Jer­ry opo­wie­dzą o pierw­szym z nich, czy­li” Hor­ri­fi­kland. Prze­ra­ża­ją­ca przy­go­da Mysz­ki Miki”. Czy miło­śni­cy zaga­dek detek­ty­wi­stycz­nych i hor­ro­ru znaj­dą tutaj coś dla sie­bie? Jak wypa­da humor w tym albu­mie? Czy mło­dzi czy­tel­ni­cy wcią­gnę­li się w histo­rię i zachwy­ci­li rysun­ka­mi? I w koń­cu, czy jest to dobry wybór na nad­cho­dzą­ce Hal­lo­we­en? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.