Deathcember Cz. 1

W trzy­sta dwu­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Jer­ry i Man­do wybie­ra­ją się w podróż przez 13 drzwi­czek kalen­da­rza adwen­to­we­go o tytu­le „Death­cem­ber” (2019). Czy tę anto­lo­gię zło­żo­ną z dwu­dzie­stu sze­ściu seg­men­tów da się obej­rzeć w ramach jed­ne­go sean­su? Dla­cze­go Man­do nie omó­wił jej w sław­nych na cały świat Hor­ro­rach Świą­tecz­nych? Czy cho­in­ki, pre­zen­ty i miko­ła­je odgry­wa­ją tu dużą rolę? Któ­re epi­zo­dy pozy­tyw­nie zaska­ku­ję, a któ­re trzy­ma­ją poziom rzą­do­wej stra­te­gii wal­ki z pan­de­mią? Czy śpie­wa­nie może ura­to­wać życie, a pla­ste­li­na pozwa­la opo­wie­dzieć każ­dą histo­rię? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.