Upiorna noc Halloween

Prze­ra­ża­ją­ce, mrocz­ne opo­wie­ści o obcho­dach naj­strasz­niej­szej nocy roku w wyko­na­niu pro­du­cen­ta Bry­ana Sin­ge­ra (reży­ser fil­mów „X‑Men” i „Super­man Powrót”) oraz sce­na­rzy­sty i reży­se­ra Micha­ela Dougher­ty (współ­sce­na­rzy­sta fil­mów „X2” i „Super­man Powrót”). „Upior­na noc Hal­lo­we­en” podob­nie jak „Kosz­mar­ne opo­wie­ści” i „Opo­wie­ści z kryp­ty” zabie­ra widza w otchłań nie­go­dzi­wo­ści i przy­pra­wia o dresz­cze w czte­rech prze­pla­ta­ją­cych się ze sobą opo­wie­ściach o nocy Hal­lo­we­en: dyrek­tor liceum (Dylan Baker) ma dru­gi etat jako bru­tal­ny seryj­ny mor­der­ca; sta­ra­nia czy­nio­ne przez mło­dą dzie­wi­cę w poszu­ki­wa­niu „tego jedy­ne­go” (Anna Paqu­in) przy­bie­ra­ją maka­brycz­ny obrót; gru­pa nasto­lat­ków dopusz­cza się wybry­ku ze zgub­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi; a kłó­tli­wy sta­rzec (Brian Cox) wal­czy ze zło­śli­wym hal­lo­we­eno­wym demonem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.