Śledztwo Pisma: sezony 1–2

„Śledz­two Pisma”, czy­li repor­ter­ki serial pod­ca­sto­wy, wywo­ła­ło w zeszłym roku spo­re poru­sze­nie w pod­ca­sto­wym (i nie tyl­ko) śro­do­wi­sku. Bar­dzo dobra reali­za­cja, w połą­cze­niu z szo­ku­ją­cą i zaska­ku­ją­cą histo­rią zaowo­co­wa­ły bar­dzo cie­ka­wym mate­ria­łem. Wia­do­me było, że twór­cy będą chcie­li kuć żela­zo póki gorą­ce i docze­ka­my się zapew­ne kon­ty­nu­acji. Nie­daw­no zakoń­czył się sezon dru­gi i wła­śnie on stał się przy­czyn­kiem do tego aby o tym pro­jek­cie w koń­cu poroz­ma­wiać. Aga i Jer­ry spo­tka­li się w stu­dio Kar­pio­we­go pod­ca­stu na Car­pe Noc­tem, dogłęb­nie prze­dys­ku­to­wa­li suk­ces pierw­szej odsło­ny, a tak­że poroz­ma­wia­li dla­cze­go powtór­ka pozo­sta­wia tak wie­le do życze­nia. Pole­ca­my całość Waszej uwa­dze. I podziel­cie się koniecz­nie Waszy­mi wra­że­nia­mi zwią­za­ny­mi ze Śledztwem.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.