31.10 Halloween po polsku

„Dwu­dzie­stu pię­ciu pol­skich auto­rów zebra­ło się razem, by hal­lo­we­eno­we­go wie­czo­ru opo­wie­dzieć Wam swo­je histo­rie – strasz­ne, śmiesz­ne, odro­bi­nę mistycz­ne i tro­chę cza­ro­dziej­skie. Auto­rzy ci nigdy się nie spo­tka­li, miesz­ka­ją w róż­nych mia­stach a nawet kra­jach, zaj­mu­ją się zupeł­nie odmien­ny­mi gatun­ka­mi lite­ra­tu­ry i jedy­ną wspól­ną rze­czą, któ­rą dzie­lą ze sobą, jest połą­cze­nie internetowe”.

Jest to hal­lo­we­eno­wy zbiór opo­wia­dań pol­skich auto­rów, bez DRM, bez ogra­ni­czeń i co naj­waż­niej­sze – zupeł­nie za dar­mo! Ponad trzy­dzie­ści opo­wia­dań, ponad dwu­dzie­stu auto­rów, ponad trzy­sta stron tek­stu z 11 ilu­stra­cja­mi Mag­dy Miń­ko. Książ­ka jest publi­ka­cją elek­tro­nicz­ną dostęp­ną w for­ma­cie PDF oraz ePub, co pozwa­la czy­tać ją na więk­szo­ści dostęp­nych czyt­ni­ków, iPa­dach, iPhone’ch, iPo­dach oraz kom­pu­te­rach PC i Mac.

http://www.3110.pl/

Auto­rzy: Romu­ald Paw­lak, Anna Klej­ze­ro­wicz, Rafał Kule­ta, Krzysz­tof T.Dąbrowski, Jacek Skow­roń­ski, Agniesz­ka Lin­gas-Łoniew­ska, Krzysz­tof Macie­jew­ski, Mariusz Ziel­ke, Adrian Miś­tak, Piter Mur­phy, Chep­cher Jones, Szy­mon Ada­mus, Karol Kłos, Anto­ni­na Kostrze­wa, Daniel Koziar­ski, Kin­ga Ochen­dow­ska, Kata­rzy­na Pes­sel, Kor­ne­lia Roma­now­ska, Anna Ryb­kow­ska, Wal Sadow, Michał Sto­naw­ski, Marek Ście­szek, Kata­rzy­na Szew­czyk, Agniesz­ka Turzy­niec­ka i Karo­li­na Wilczyńska

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.