Rok wilkołaka

Ponad 10 lat temu w Radiu SK uka­zał się pod­cast o książ­ce „Rok wil­ko­ła­ka”. W dużej mie­rze była to nie recen­zja, lecz audy­cja infor­ma­cyj­na, sku­pia­ją­ca się na cie­ka­wej histo­rii powsta­nia i dys­try­bu­cji tej książ­ki. Od tego momen­tu „Rok wil­ko­ła­ka” zdą­żył w Pol­sce zmie­nić wydaw­cę, następ­nie uka­zać się w ramach kio­sko­wej kolek­cji i wresz­cie wró­cić do wydaw­cy pier­wot­ne­go, dla­te­go też i my posta­no­wi­li­śmy wró­cić do tej wyjąt­ko­wej publi­ka­cji. W 578. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, aby wyru­szyć w lite­rac­ką podróż do mia­stecz­ka Tarker’s Mills i pody­sku­to­wać o losach jego miesz­kań­ców. Zapra­sza­my do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.