Star Wars Doktor Aphra. Szkarłatne rządy. Tom 4

W dzi­siej­szym pod­ca­ście kon­ty­nu­uje­my oma­wia­nie albu­mów wcho­dzą­cych w skład even­tu „Szkar­łat­ne rzą­dy” i bie­rze­my na warsz­tat kolej­ną odsło­nę przy­gód „Dok­tor Aph­ry”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy zasta­no­wią się wspól­nie czy wyda­rze­nia z tego tomu łączą się w jaki­kol­wiek spo­sób z wyda­rze­nia­mi z głów­ne­go even­tu, pody­sku­tu­ją na temat tego jak Alys­sa Wong spraw­nie pro­wa­dzi poszcze­gól­ne posta­cie i poza­chwy­ca­ją się tym na ile spo­so­bów moż­na nie­po­kor­ną panią dok­tor wrzu­cić w świat arche­olo­gii, uni­wer­sy­te­tów oraz sta­ro­żyt­nych arte­fak­tów. Zapraszamy. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.